NOTULEN LEDENVERGADERING 2018

Opgericht: 5november 1955

Aangesloten bij de N.V.V.S. en

Federatie “ De Randstad”  No. 13-028

Kamer van Koophandel  No. 40321777

Girorekening  1477077

Secretariaat:

M. in ’t Veld

Weidveld 17

2969 CE  Oud-Alblas

Tel. 0184-691134

 

 

Verslag van de ledenvergadering gehouden op 01-02-2018

 

Aanwezig : 32 leden

 

1. Opening 

Voorzitter Bert Kooyman opent om 20.00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Traditiegetrouw klinkt eerst het voorwoord van de voorzitter en wordt er een minuut stilte gehouden voor de genen die ons zijn ontvallen.

 

2. Goedkeuren notulen ledenvergadering 28-02-2017.

Anton de Vries had een vraag over punt 11 m.b.t. de visrechten van Alblasserwaard West en of hier al wat meer bekend over is. Volgens Bert Kooyman moeten we blijven wachten wanneer dit eventueel veranderd gaat worden. Albasserwaard West blijft aangeven dat er een heerlijkheid op zit en zolang dit is, gaan ze het water niet in brengen en kunnen we dit stuk water niet bevissen met onze vispas. Het blijft krom dat de leden van de Alblasserwaard West wel omgekeerd ons water mogen bevissen omdat wij wel het water in hebben gebracht. 

 

Verder waren er geen op of aanmerkingen.

 

3. Onderhoud steigers en vergoeding besturen.

Het onderhoud van en rondom de steigers blijft een hekel punt. We moeten er met zijn allen op toezien dat het onderhoud niet verwaarloost gaat worden. De aangesloten verenigingen krijgen hier jaarlijks een vergoeding voor maar soms krijgen wij het gevoel dat het te makkelijk cashen is. Misschien is het te overwegen een boot aan te schaffen om zo makkelijker te werken.          

 

4. Financieel overzicht

Het financieel overzicht die de penningmeester en Hikmet namens de jeugdafdeling had uitgedeeld was voor iedereen duidelijk en zijn er geen noemenswaardige opmerkingen gekomen

 

5. Verslag kascontrolecommissie

Nondo en Steven hebben namens de kascontrolecommissie geen op of aanmerkingen geplaatst. Alles was goed voor elkaar en daarom is de kas in orde bevonden en hebben de heren hun handtekening gezet.  

 

Nondo en Jan Slager zullen namens de commissie de boeken voor het jaar 2018 onder de loep nemen. Teus van Dijk heeft zich opgegeven als eerste reserve.

 

6. Bestuursverkiezing. 

Bertus Goudswaard en Himet Hakioglou zijn aftredend en herkiesbaar. Alle aanwezigen hebben Bertus en Hikmet herkozen voor hun functie in het bestuur. 

 

7. Voortbestaan aangesloten verenigingen. 

IHC is gestopt maar hebben wel aangegeven te blijven maaien. Het is jammer dat deze vereniging niet meer bij machte was hun voortbestaan te garanderen. De Ruisvoor en de Weba groeien wel door.

 

8. Pauze.

 

9. Presentatie plan gemeentelijke wateren in Alblasserdam.

Hikmet en Emmo spraken d.m.v. een in elkaar gestoken presentatie via de laptop, hun gedachten uit, of er de mogelijkheid bestaat om in de toekomst een visvijver voor jong en oud te creëren. De vijver zal voor iedereen laagdrempelig ingericht moeten worden. Er zal voornamelijk kleine karper uitgezet worden. De locatie zal zijn bij de wetering gelegen naast de oude katholieke kerk. Ook moeten alle sloten en weteringen in Alblasserdam uitgebaggerd worden en moet de gemeente ook naar de doorstroming kijken. Emmo blikte naar vroeger terug toen iedereen op een mooie diepte hun visje kon vangen en in zijn ogen zal het toch prachtig zijn als dit weer terug kan komen. Er zal een afspraak met de gemeente gemaakt gaan worden om dit te presenteren. Wordt vervolgd.

         

10. Overname viswateren Papendrecht

We zijn al enige tijd bezig om samen met de gemeente Papendrecht te praten over de overname van de viswateren in de gemeente Papendrecht. Dit traject verloopt uiterst traag en vanwege wisseling van de ambtenaars aldaar, moesten wij weer opnieuw ons plan neer leggen. De gemeente heeft een bureau benaderd die dit verder uit gaat werken. Het probleem is wel dat er binnen de gemeente amper geld is dit goed aan te pakken. Hopelijk krijgen we in het voorjaar het groene licht zodat we dit snel rond kunnen maken. Een aantal leden betwijfelen het nut om daar tijd en energie in te steken.  

 

11. Viswedstrijden V.A.H. 2018

Op 2 juni V.A.H. wedstrijd. Op 17 november roofviswedstrijd. Op 1 december jeugdroofviswedstrijd. 

 

12. Website V.A.H. (eventueel ideeen van de leden).

De website blijft voor vele leden een onbekend begrip. Er zal meer input moeten komen om de site levendig te krijgen. Fotowedstrijden zijn daar een mooi voorbeeld van. Johan Dekker had meerder goede punten. Dit gaat zeker uitgewerkt worden.  

 

13. Steigers Blokkerse kade. 

We hebben het voornemen om nieuwe steigers te plaatsen op het traject Blokkerse wip. Dat dit nog de nodige tijd zal vergen zal vast geen verassing zijn. We hopen dit jaar het e.e.a. rond te krijgen maar we verwachten het niet. Wordt vervolgd.

 

14.  Rondvraag.

Hikmet : Op 20 februari is er een roofvisavond. Albert Dekker zal tekst en uitleg geven over o.a. zijn doodaasvisserij. Wees er bij want dit wordt heel interessant.

 

Anton : Ik zag dat ze bij het Lammetjeswiel aan het baggeren zijn.

 

Johan Dekker : Johan had van te voren al schriftelijk punten aan gegeven die hij tijdens de rondvraag kenbaar wilt maken. O.a. het vissen met een 3e hengel op snoek is 1 van zijn punten. De punten zijn op onze bestuursvergadering besproken en konden we Johan al per mail beantwoorden. Zo is het inderdaad mogelijk om te mogen vissen met 3 hengels op snoek, mits je uiteraard lid bent van de VAH. 

 

Jan Slager : Ook Jan Slager had van te voren schriftelijk tijd aangevraagd om het volgende kenbaar te maken. Jan wilt een jeugdvereniging oprichten voor vissers van 10 tot 17 jaar. Hij wilt meerdere wedstrijden gaan organiseren en heeft al hulp ingeroepen bij diversen mensen die hem bij willen staan. Als hij de jeugdafdeling van de VAH niet voor de voeten loopt dan zie wij geen reden dit tegen te houden. Wel zal er nog met beide partijen om de tafel gezeten moeten worden.

 

Voorzitter : Heren op 17 Maart is weer de schoonmaakdag. Nieuwe BOA controleur valt niet mee. Misschien een overweging om binnen de vereniging mensen te activeren dit uit te laten oefenen.

 

 

Om 22.05 uur sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen een fijne avond toe. .

 

M. in ’t Veld

Secretaris V.A.H.

NOTULEN LEDENVERGADERING 2017

Opgericht: 5november 1955

Aangesloten bij de N.V.V.S. en

Federatie “ De Randstad”  No. 13-028

Kamer van Koophandel  No. 40321777

Girorekening  1477077

Secretariaat:

M. in ’t Veld

Weidveld 17

2969 CE  Oud-Alblas

Tel. 0184-691134

 

 

 Verslag van de ledenvergadering gehouden op 28-02-2017.

 

 Aanwezig : 28 leden

 

1. Opening

Voorzitter Bert Kooyman opent om 20.00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Traditiegetrouw klinkt eerst het voorwoord van de voorzitter en wordt er een minuut stilte gehouden voor de genen die ons zijn ontvallen.

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken.

Geen mededelingen en ingekomen stukken.

 

3.  Goedkeuringen notulen van de Jaarvergadering 16-02-2016

Nondo : Op puntje 4 staat mijn naam verkeerd. Er staat Hondo ☺.

 

Teus : Er staat bij puntje 11 dat er gepleit moet gaan worden om de Nieuwlekkerlandse wetering te behouden. Dit klopt toch niet?

 

Voorzitter : Dat staat inderdaad niet helemaal goed geformuleerd. De wetering blijft gewoon van ons maar er kunnen nog andere polderwateren eventueel ingebracht gaan worden, maar daar is tot op heden nog geen beslissing over genomen. Maar Teus hoe zit het nu met de Alblasserwaard West? Wanneer brengen zij hun water nou eens in op de landelijke lijst? Als wij met de boot gaan vissen dan mag je in principe niet doorvaren richting Bleskensgraaf. Het is het zelfde water en blijf ik krom vinden. De leden van Alblasserwaard West kunnen dit andersom wel doen. Kunnen we daar niet eens met elkaar om de tafel gaan zitten? Teus belooft ons dit met het bestuur op te nemen en laat het ons weten.

 

4. Verslag kascontrolecommissie

De kascontrole is uitgevoerd door Bram en Nondo. Beide hadden namens de commissie geen op of aanmerkingen.

De commissie heeft de kas in orde gevonden en hun handtekening gezet.

 

Nondo en Steven zullen namens de commissie de boeken voor het nieuwe jaar onder de loep nemen. Jan Slager zal als reserve fungeren.

 

5. Financieel overzicht

Er waren geen noemenswaardige onduidelijkheden. Teus vroeg wel waarom de leges en kosten steigers Lammetjeswiel zo hoog zijn.

 

Dit komt vanwege de kosten die wij hebben moeten maken om iemand in te huren die het hele traject met de aanvraag omgevingsvergunning voor ons heeft uitgevoerd. Dit is namelijk als leek bijzonder lastig en als er een fout wordt gemaakt wordt het zonder pardon allemaal terug gestuurd en kan je overnieuw beginnen. Tevens is er ook nog een bodemonderzoek uitgevoerd die ook geld heeft gekost. Vandaar dus de hogere kosten.

 

Teus gaf ook nog aan dat Groot Ammers een twintigtal nieuwe steigers hebben laten plaatsen in de vorm van een soort driehoek met als ondergrond aarde. Het ziet er mooi uit en ze hebben er zelfs subsidie voor gekregen. Waarom doet de V.A.H. zoiets niet?. De voorzitter geeft aan dat de kunststof steigers op de ponykade goed bevallen en als we nieuwe steigers aan bijvoorbeeld het traject de Blokkerse wip willen gaan plaatsen, we toch voor dezelfde uitvoering willen gaan als die van de ponykade. Wel verschijnen er aan de ponykade steeds meer gaten en het is voor Bert Goudswaard niet te doen dit zelf aan te vullen. We hebben dit al bij het Waterschap aangekaart maar nog niets vernomen wanneer ze dit gaan doen.

 

6. Bestuursverkiezing.

Patrick en Emmo zijn herkozen voor hun functie in het bestuur.

 

Voorzitter: Helaas heeft Henk Velthuis door een persoonlijk akkefietje met mij besloten uit het bestuur te stappen. Gelukkig heeft Marcel Goudswaard aangegeven een functie in het bestuur te ambiëren. Hij wil zijn vader met de wedstrijden assisteren en tevens Hikmet en Jacco ondersteunen voor de jeugd. Alle aanwezigen stemden voor zodat Marcel zich nieuw lid van het bestuur mag noemen.

 

7. Clubgebouw.

Voorzitter : Dit hebben we in het voorwoord al besproken.

 

8. Onderhoud steigers.

Bert Goudswaard : Er moet meer gecommuniceerd worden over de onderhoud. Zo is gebleken dat bijvoorbeeld steiger 56 gemaakt is maar ik weet niet wie dat gedaan heeft.

 

Voorzitter: Teus, de steigers aan de Overwaard zien er toch ook allemaal niet meer uit. Het is geen gezicht en het is tevens gevaarlijk voor de leden. Waarom wordt daar niet naar gekeken?

 

Teus : Ik zal deze week Rutger Meijer bellen en dit bij hem kenbaar maken.

 

Bert Goudswaard : Tevens vraag ik jullie als er schoongemaakt is, dit aan me door te geven. Anders moet ik weer elke avond langs de plekken rijden om te controleren en dit kost me onnodig veel tijd.

 

Voorzitter: Nog even wat anders. Via Jan Slager werd ik er op geattendeerd dat Ons Belang op het punt stond hun voortbestaan niet meer voor te kunnen zetten, dit vanwege het ontbreken van bestuursleden. Gelukkig is er op tijd een oplossing gevonden maar het had niet veel gescheeld of Ons Belang had niet meer bestaan.

 

Kunnen we niet afspreken dat we met de aangesloten verenigingen om de tafel gaan zitten om hier een oplossing voor te bedenken mocht dit weer gebeuren. De leden worden immers ouder en misschien overkomt het jullie vereniging ook wel. Misschien dat bestuursleden van de andere verenigingen bij kunnen springen als de nood aan de man is. Jullie zijn toch het gezicht van de V.A.H.

 

9. Contributie 2018

De voorzitter vraagt of we in 2018 een verhoging in kunnen voeren van 1 euro. Er wordt door de aanwezige leden geen bezwaar gemaakt dus dit zal vanaf 2018 in gaan.

 

10. Rondvraag.

Remco : Over het nachtvissen in Waterhoven. Er is door de gemeente wel heel makkelijk besloten dat daar niemand mag gaan vissen op het plekje tegenover de molen.

 

Kinus van der Veen : Op de besturenvergadering werd er nog gesproken dat er vanavond gestemd gaat worden om de VAH wedstrijd  eventueel in 2 vakken te laten vissen. Hij vind dit een goed plan want dan is het ook niet zo rumoerig als de deelnemers zich verplaatsen.

 

Voorzitter: Als we dat gaan doen dan moeten er ook meer prijzen komen zeker? We hadden toch al eerder afgesproken dat we 5 prijzen hanteren. De voorzitter stelt voor om hier dan maar over te stemmen met de aanwezigen. Iedereen was tegen het vissen in 2 vakken en daarom is besloten alles bij het oude te houden.

 

11. Uitgifte visrechten Alblasserwaard WSRL / VBC

De gemeente Papendrecht heeft ons benaderd of wij eventueel de wateren gelegen in Papendrecht tot ons te willen nemen. Wel moet er nog het nodige worden onderzocht wat voor ons de mogelijkheden zijn. Van de 500 mensen die een vergunning in Papendrecht afnemen, zijn er ruim 300 lid van de V.A.H. dus voor die mensen zal het alleen al een voordeel kunnen zijn om 1 vergunning te krijgen.

 

Tevens is er nog contact geweest met het Waterschap aangaande de visrechten in de Alblasserwaard. We zullen in ieder geval er voor pleiten om de Nieuwlekkerlandse wetering te behouden. De heerlijkheid wordt nog onderzocht. Op 29 februari zal er een gesprek plaats vinden welke wateren er eventueel ingebracht gaan worden en of dit voor ons interessant is.

 

12. Rondvraag.

Er waren geen vragen of opmerkingen. Alleen de voorzitter gaf nog wel aan dat op 19 Maart weer de landelijke schoonmaakdag is. Op die zaterdag staan er ook geen wedstrijden ingeroosterd  zodat elke aangesloten vereniging 2 leden af staan om mee te helpen.

 

Om 20.50 uur sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen een gezond en een sportief seizoen toe.

 

M. in ’t Veld

Secretaris V.A.H.

NOTULEN LEDENVERGADERING 2016

Opgericht: 5november 1955

Aangesloten bij de N.V.V.S. en

Federatie “ De Randstad”  No. 13-028

Kamer van Koophandel  No. 40321777

Girorekening  1477077

Secretariaat:

M. in ’t Veld

Weidveld 17

2969 CE  Oud-Alblas

Tel. 0184-691134

 

 Verslag van de ledenvergadering gehouden op 16-02-2016.

 

 Aanwezig : 12 leden

 

Opening

Voorzitter Bert Kooyman opent om 20.00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Traditiegetrouw klinkt eerst het voorwoord van de voorzitter en wordt er een minuut stilte gehouden voor de genen die ons zijn ontvallen.

 

Mededelingen en ingekomen stukken.

Geen ingekomen stukken.

 

3.  Goedkeuringen notulen van de Jaarvergadering 03-02-2015

 Niemand had op of aanmerkingen op de notulen.

 

4. Verslag kascontrolecommissie

De kascontrole is uitgevoerd door Jan Bos en Bram Oostdijk en ze hadden  namens de commissie geen op of aanmerkingen.

De commissie heeft de kas in orde gevonden en hun handtekening gezet.

 

Bram en Hondo zullen de kascontrole van 2016 op zich nemen. Steven Advocaat heeft zich aangemeld als eerste reserve.

 

5. Financieel overzicht

Er waren geen noemenswaardige onduidelijkheden. De vereniging is gelukkig financieel een gezonde club.

 

6. Prijzenverdeling V.A.H. wedstrijden

Vorig jaar is er een voorstel geweest maar we horen in de wandelgangen dat het niet helemaal duidelijk is. Voor de witvis / roofviswedstrijd is het 10 euro inschrijving en dit wordt d.m.v. een bon terug gegeven. Voor iedere deelnemer wordt er 15 euro aan prijzengeld gedoneerd. Ook voor de witvis wordt deze constructie gehanteerd en Berthus zal dit nog opstellen.

 

7. Bestuursverkiezing

Bert Kooyman :     Voorzitter: Aftredend en herkiesbaar

Marc in ’t Veld:      Secretaris: Aftredend en herkiesbaar

 

Beide zijn herkozen.

 

8. Steigers Lammetjeswiel

Het project steigers en de aanvraag via de gemeente verloopt uiterst traag. We hebben iemand bereid gevonden om de aanvraag verder op zich te nemen. Nu moet er zelfs een fundering onderzoek worden uitgevoerd om te bepalen of dit via de gestelde norm verloopt. We hopen toch dat alles voor de zomer rond kan zijn. Wordt vervolgd.

 

9. Clubgebouw

We zijn bezig met het zoeken naar een clubgebouw maar het valt niet mee een passende locatie te vinden. Hopelijk dat de gemeente snel met iets gaat komen. Misschien dat de oude brandweerkazerne vrij komt. Wordt vervolgd.

 

10. Onderhoud steigers

Alles verloopt prima alleen de beschoeiing op de ponykade blijft enige problemen geven. Het waterschap heeft toegezegd de gaten voor de zomer te vullen. Tevens krijgen we ook het traject ter hoogte van de zeelt er bij.

 

11. Uitgifte visrechten Alblasserwaard WSRL / VBC

De gemeente Papendrecht heeft ons benaderd of wij eventueel de wateren gelegen in Papendrecht tot ons te willen nemen. Wel moet er nog het nodige worden onderzocht wat voor ons de mogelijkheden zijn. Van de 500 mensen die een vergunning in Papendrecht afnemen, zijn er ruim 300 lid van de V.A.H. dus voor die mensen zal het alleen al een voordeel kunnen zijn om 1 vergunning te krijgen.

 

Tevens is er nog contact geweest met het Waterschap aangaande de visrechten in de Alblasserwaard. We zullen in ieder geval er voor pleiten om de Nieuwlekkerlandse wetering te behouden. De heerlijkheid wordt nog onderzocht. Op 29 februari zal er een gesprek plaats vinden welke wateren er eventueel ingebracht gaan worden en of dit voor ons interessant is.

 

12. Rondvraag

Er waren geen vragen of opmerkingen. Alleen de voorzitter gaf nog wel aan dat op 19 Maart weer de landelijke schoonmaakdag is. Op die zaterdag staan er ook geen wedstrijden ingeroosterd  zodat elke aangesloten vereniging 2 leden af staan om mee te helpen.

 

Om 20.50 uur sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen een gezond en een sportief seizoen toe.

 

M. in ’t Veld

Secretaris V.A.H.

VOORWOORD VOORZITTER

Geachte Leden,

 

Met deze opening van de jaarvergadering wil ik eerst een minuut stilte voor de genen die ons in 2016 zijn ontvallen.

 

Namens het bestuur wil ik iedereen een gezond en visrijk 2017 toe wensen. Ik weet dat het een beetje laat is maar door mede mijn werk in het buitenland hebben wij als bestuur besloten de vergadering naar een later tijdstip door te schuiven.

 

2016 is voor ons als bestuur een relatief bewogen jaar geweest.. Er zijn een aantal zaken gewijzigd zoals onder andere dat de Lek uit onze vergunning is gehaald. Voor de leden die wel van een vergunning gebruik wilt blijven maken kan hij of zij een reductie krijgen op de vergunning van 2017. Men moet zich zelf als lid aanmelden via de site van Groot Rotterdam. Als u dit gedaan heeft krijgt u de acht euro inschrijfgeld terug op uw bankrekening.

 

Helaas is weer gebleken dat een traject met de gemeente, met betrekking tot het verkrijgen van de vergunning van de steigers in het Lammetjeswiel, een bijzonder lang traject is geweest. Gelukkig is nu eindelijk alles rond en zal de firma Damsteeg binnenkort beginnen met de werkzaamheden en zo komen er toch weer wat stekken bij om te vissen, en deze nieuwe visplekken zijn er natuurlijk voor iedereen.

 

Ook hebben wij enige tegenwerking gekregen van omwonenden die wonen in de villa wijk Waterland. Wij hebben van een aantal leden vernomen dat ze tijdens het nachtvissen aldaar verbaal dwars werden gezeten door een bewoonster die het zat was tegen tenten en plassende vissers vanuit haar achtertuin aan te kijken. Weer moesten wij de gang naar de Gemeente maken en hierover in gesprek gaan om voor beide partijen tot een goede oplossing te komen. De afspraak die nu met de gemeente is gemaakt is dat er op het bewuste plekje niet nacht gevist mag worden maar wel overdag. Een uur voor zonsondergang moet de stek vrij zijn en mag er wel gewoon gevist worden op o.a. de twee aangelegde steigers. De gemeente heeft ons toegezegd deze steigers voor de vissers wat aan te passen zodat er makkelijker bij het water gekomen kan worden. Wordt vervolgd.

 

Er staan nog meerdere dingen op het verlanglijstje en dan doel ik op o.a. nieuwe steigers, maar dat heeft uiteraard weer zijn tijd nodig en is dus voor nu nog toekomstmuziek.

 

Zoals jullie vast al gehoord hebben heeft eindelijk de overdracht plaats gevonden van de sleutels van onze ruimte aan de Nicolaas Beetstraat. Ook dit heeft weer de nodige voeten in aarde gehad en zijn we zo’n 7 maanden bezig geweest dit te realiseren. Wij hopen dat u begrijpt dat het niet altijd de onwil van het bestuur is maar we hebben nu eenmaal met de gemeente te maken. Ook de Voedselbank, die in het zelfde pand zit, wilde hun zeggenschap hier in doen waardoor de boel mede daardoor behoorlijk vertraagd werd,. Wij hopen na deze avond te beginnen met de werkzaamheden en de planning is om op 10 Juni na de VAH wedstrijd, een leuke openingsavond te houden met als onderdeel uiteraard de prijsuitreiking van de geviste wedstrijd. Wij zijn allemaal vrijwilligers en moeten we de werkzaamheden zelf gaan doen dus mochten er onder ons leden zijn die hierin hun steentje in wil bijdragen, dan bent u van harte welkom ons te komen helpen.

 

Voor het bestuur lopen er nog wel wat zaken die ook in 2016 al speelde. Zoals vorig jaar al aan gekondigd heeft de gemeente Papendrecht toe gezegd dat we de wateren in Papendrecht kunnen gaan huren. Er zijn van beide kanten afspraken gemaakt en we hebben een aantal voorwaarden gesteld m.b.t. de vergunning. Zo willen wij de vergunning aan gaan bieden voor de mensen uit Papendrecht als losse vergunning, aangezien dat dit één van de eisen van de gemeente was denk ik dat we daar ook niet al te moeilijk over moeten gaan doen. We hopen dit jaar de wateren nog toe te kunnen voegen. Dit betekent toch weer een leuke uitbreiding van ons water en wat meer mogelijkheden voor onze leden en wij hopen ook dat jullie daar gebruik van zullen gaan maken.

 

Wat ook ons streven is om toch er voor te zorgen dat de aangesloten verengingen blijven bestaan, en niet zoals het onlangs bijna met Ons Belang is vergaan. Door snel en kordaat optreden van Jan slager is het toch gelukt dat deze door kan gaan met hun bestaan. Ik heb daarom ook aan Bertus Goudswaard voorgesteld om toch rond de tafel te gaan zitten met de voorzitters van deze aangesloten verenigingen en te kijken of we wat kunnen gaan doen zodat het voortbestaan gegarandeerd blijft. Tenslotte zijn ook deze verenigingen het gezicht van de V.A.H.

 

De toekomst van de V.A.H. ziet er toch nog steeds goed uit zowel met ons leden bestand. Vorig jaar toch ruim 2200 leden en financieel hebben we zeker ook niet te klagen. Natuurlijk zijn er altijd dingen die beter kunnen, maar in sommige gevallen hebben we ook de hulp nodig van onze leden. Mochten er vragen zijn dan zijn we natuurlijk altijd bereid om hier een antwoord op te geven, mits dit natuurlijk in alle redelijkheid is.

 

Met deze woorden wens ik iedereen een goede vergadering en een gezonde discussie toe.

 

Uw voorzitter

 

Bert Kooyman

HIER KAN JE ONS VINDEN

CLUB HUIS:

Nicolaas Beetsstraat 5, Alblasserdam

VRAGEN OVER VERGUNNINGEN?

SOCIAL MEDIA:

  • Facebook - Grey Circle

Copyright © 2017 Verenigde Alblasserdamse Hengelaars.  All rights reserved